Polityka prywatności aplikacji mobilnej

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Szanowni Państwo!

I INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrna 16/16, 00-810 Warszawa, dalej jako „Administrator” lub „My”.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: redakcja@fpg24.pl lub listownie na adres siedziby.
 3. Każdy podmiot korzystający ze Aplikacji jest jej „Użytkownikiem”.
 4. Dane osobowe Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

 

II PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W trakcie korzystania z Aplikacji Administrator może zbierać dane przekazane przez Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub formularza zapisu na Newsletter w postaci adresu e-mail Użytkownika.

W przypadku wskazania przez Użytkownika danych w formularzu dotyczącym preferencji Administrator będzie przetwarzał także dane wskazane przez Użytkownika w postaci płci, przedziału wiekowego, do którego należy Użytkownik oraz województwa z którego pochodzi.

Administrator gromadzi również w sposób automatyczny dane w postaci:

 • informacji technicznych takie jak typ urządzenia, adres protokołu (IP), login, stosowany system operacyjny, w przypadku Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie notyfikacji Administrator gromadzi także identyfikator urządzenia,
 • informacji dotyczących aktywności: data i godzina oraz treści, które przeglądał Użytkownik, przeglądane zasoby (pliki), czas odwiedzenia, informacje o interakcji (takie jak klikanie, przewijanie), sposób opuszczenia aplikacji.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna ich przetwarzania oraz czas przetwarzania

 1. Rejestracja oraz prowadzenia konta Użytkownika

Dane przekazane Administratorowi podczas rejestracji w Aplikacji w postaci adresu e-mail wykorzystywane są w celu utworzenia oraz prowadzenia konta Użytkownika w Aplikacji, a także umożliwienia korzystania z konta Użytkownikowi.

Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci adresu e-mail podanego podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub konieczność przetwarzania danych przez Administratora przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z Aplikacji przez Użytkownika do czasu usunięcia konta.

 1. Formularz zapisu na Newsletter

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi związanymi z działalnością Forum Polskiej Gospodarki sp. z o.o.

Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych Forum Polskiej Gospodarki sp. z o.o. w związku z wyrażoną zgodą

 1. Dane wskazane przez Użytkownika w formularzu dotyczącym preferencji

Dane przekazane Administratorowi w formularzu dotyczącym preferencji, będą przetwarzane w celu dostosowania treści udostępnianych Użytkownikowi przez Administratora.

Profilowanie w celu dostosowania treści do twoich preferencji może odbywać się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

 1. Obsługa złożonego przez Użytkownika wniosku, zapytania lub rozpatrzenie reklamacji

Dane przekazane Administratorowi podczas składania wniosku, zapytania lub reklamacji przez Użytkownika są przetwarzane w celu rozpatrzenia oraz odpowiedzi na złożony wniosek, zapytanie lub reklamację.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu każdej wiadomości newsletterowej co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wniosków, zapytań oraz rozpatrzenia reklamacji.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa Aplikacji i informacji przetwarzanych za jej pośrednictwem

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji oraz informacji przetwarzanych za jej pośrednictwem.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta Użytkownika w Aplikacji.

 1. Prawa Użytkownika

Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania swoich danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wobec przetwarzania danych na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

W celu realizacji swoim praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: redakcja@fpg24.pl

Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawidłowego świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

 1. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Jednak proces ten nie będzie wywoływał względem Użytkownika skutków prawnych, finansowych lub innych podobnych. W oparciu o profilowanie Administrator będzie mógł dostosowywać do potrzeb Użytkownika udostępniane mu treści.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: podmioty świadczące usługi z zakresu IT umożliwiające udostępnianie Użytkownikom Aplikacji, dostawca poczty elektronicznej i hostingu, dostawca narzędzia do wysyłki Newslettera.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazane do Odbiorców danych mających swoja siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, by zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

IV Narzędzia społecznościowe

W Aplikacji używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Twitter oraz LinkedIn.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Aplikacji, umożliwiające udostępnianie treści z Aplikacji w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Aplikację do profili społecznościowych.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Aplikacji do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.