Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.FPG24.PL

§ 1.
Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie poniższe pojęcia oznaczają:

 • Administrator – podmiot udostępniający Serwis, tj.: Spółka Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • Magazyn – publikacja poświęcona treściom z zakresu społeczno-ekonomicznego publikowana i udostępniana w formie cyfrowej Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Prawo Autorskie – ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.);
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Serwis – portal internetowy www.fpg24.pl;
 • Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), polegająca na udostępnieniu przez Administratora za pośrednictwem Serwisu treści poświęconych szeregu dziedzinom, w szczególności takim jak finanse, ekonomia, gospodarka, prawo oraz szeroko pojętych treści marketingowych;
 • Utwór – treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ, a także treści publikowane w Magazynie stanowiące utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego;
 • Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.

§ 2.
Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności warunki korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika, zasady oraz tryb składania Reklamacji, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu.
 3. W Serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe oraz inne materiały promocyjne pochodzące od Administratora bądź podmiotów z nim współpracujących.
 4. Regulamin określa ponadto zasady publikowania magazynu Administratora oraz udostępniania jego treści zainteresowanym Użytkownikom.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, począwszy od momentu odwiedzenia przez Użytkownika Serwisu.

§ 3.
Zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi

 1. Administrator świadczy Usługę począwszy od momentu odwiedzenia Serwisu przez Użytkownika.
 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, gdyż Usługa polega na dostarczeniu Użytkownikowi innych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a Użytkownik poprzez odwiedzenie Serwisu wyraża zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi i niniejszym został poinformowany przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Administrator, za pośrednictwem Serwisu, prowadzi i publikuje Magazyn poświęcony treściom z zakresu społeczno-ekonomicznego. Magazyn będzie udostępniany w części każdemu Użytkownikowi odwiedzającemu Serwis. W przypadku, jeżeli Użytkownik będzie zainteresowany otrzymaniem pełnej wersji Magazynu, obowiązany będzie do zapisania się do newslettera. Zapisanie się do newslettera polega na wskazaniu adresu e-mail Użytkownika. Pełna wersja Magazynu będzie przesyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z newslettera w każdym czasie. W tym celu Użytkownik obowiązany jest poinformować Administratora o chęci wypisania się z newslettera drogą mailową na adres: redakcja@fpg24.pl.

§ 4.
Zasady odpowiedzialności i świadczenia usług przez Administratora

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Serwisu, jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu, w szczególności w sytuacji dokonywania modernizacji technicznej Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Serwisu wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu czy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika. Administrator nie odpowiada także za szkody związane z okolicznościami niezależnymi od Administratora. W szczególności, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu, jeżeli przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikają z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia oraz do przewidzenia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Użytkownikom w ramach świadczenia przez Administratora usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Administratora nie obowiązują, jeżeli przepisy obowiązującego prawa określają inne zasady odpowiedzialności Administratora, w szczególności przepisy szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

§ 5.
Prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania w ramach korzystania z Serwisu stosownych przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności zawierających wulgaryzmy, uważanych powszechnie za obraźliwe, pornograficznych, popierających radykalne postawy społeczne (ksenofobicznych, promujących dyskryminację ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, płeć, wyznanie itp.), a także reklamowych i promocyjnych.
 3. Administrator nie weryfikuje praw osoby, która publikuje komentarz, do dysponowania podanym w trakcie dodawania komentarza adresem poczty elektronicznej i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich związane z nieautoryzowanym skorzystaniem z adresu poczty elektronicznej przez osobę nieuprawnioną.
 4. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu treści i zamieszczane Utwory, w szczególności odpowiada za treść komentarzy dodawanych pod artykułami publikowanymi w Serwisie i związane z takimi publikacjami naruszenia praw osób trzecich.
 5. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownikowi przysługują do tych materiałów pełne prawa, a zamieszczane materiały są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

§ 6.
Prawa autorskie

 1. Treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ, a także treści publikowane w Magazynie stanowią utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i korzystają one z ochrony przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Autorskiego.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw do Utworów.
 3. Bez zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Utworów i baz danych umieszczonych w Serwisie wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego, w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów prawa polskiego.
 4. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie przez Użytkowników w zawartość Serwisu, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7.
Zasady zgłaszania i tryb rozpatrywania Reklamacji

 1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu, treści zamieszczanych w Serwisie, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, powinny być przesyłane pocztą elektroniczną na adres mailowy: redakcja@fpg24.pl.
 2. Reklamacje oraz zgłoszenia (dalej jako: „Reklamacje”) dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej) oraz opis przedmiotu Reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Odpowiedź na prawidłowo zgłoszoną Reklamację udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Jeżeli rozpatrzenie Reklamacji wymaga udzielenia przez Użytkownika uzupełniających wyjaśnień lub informacji, czas rozpoznania Reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas oczekiwania przez Administratora na otrzymanie wyżej wymienionych wyjaśnień lub informacji. Ponadto, czas rozpatrzenia Reklamacji może ulec wydłużeniu, jeżeli rozpatrzenie Reklamacji nie będzie możliwe w terminie określonym w ust. 3 powyżej na skutek innych okoliczności, za które Administrator nie odpowiada.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano Reklamację, chyba że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres.
 6. Administrator jest uprawniony do pozostawienia bez rozpatrzenia Reklamacji złożonych po upływie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą takiej Reklamacji.

§ 8.
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet. Urządzenie do korzystania z Serwisu powinno być wyposażone w przeglądarkę internetową, na przykład Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer oraz system operacyjny Windows, macOS, Linux.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych powyżej urządzeń, oprogramowania oraz dostępu do sieci Internet.
 3. Administrator rekomenduje stosowanie przez Użytkowników oprogramowania antywirusowego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony pod adresem: fpg24.pl/regulamin.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące polityki prywatności i polityki cookies dostępne są w oddzielnym dokumencie dostępnym pod adresem: fpg24.pl/polityka.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, a także w przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz w innych okolicznościach, w których zmiana bądź modyfikacja Regulaminu okaże się konieczna. W każdym przypadku zmiana Regulaminu nie może skutkować naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zmieniona treść Regulaminu będzie opublikowana w Serwisie 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami. Jednocześnie Administrator informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.08.2020.

 

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA FANPAGE’U FPG24.PL

& 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej “Konkursem”) jest Spółka Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/fpg24pl/ (zwanej dalej “Fanpage”) w poście zwanym dalej „postem konkursowym”.

& 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  a) posiadanie konta w serwisie Facebook,
  b) udzielenie odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie
 3. Konkurs trwa od chwili publikacji konkursu w poście konkursowym do trzeciego dnia od dnia opublikowania postu konkursowego włącznie, do godz. 23:59. Odpowiedzi udzielone po upływie tego terminu nie będą honorowane.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub usług przez Facebook.

& 3. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są książki, których tytuły i liczba określone są w poście konkursowym.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

& 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Jury wyłonione przez organizatora wybierze, spośród opublikowanych przez uczestników konkursu w komentarzach do posta konkursowego zawierającego pytanie konkursowe, najciekawsze odpowiedzi w liczbie równej liczbie przewidzianych nagród.
 2. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o wygranej przez Organizatora w wiadomości bezpośredniej na portalu Facebook lub w aplikacji Messenger.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator poinformuje po jego zakończeniu na Fanpage’u.
 4. Nagrody zostaną wydane Laureatom pocztą.
 5. W celu przekazania Nagród, Laureat w ciągu 2 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej swoje imię i nazwisko i potwierdzić chęć odbioru nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych. W takim przypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 8. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do wysłania pocztą Nagrody. Dane uczestników nie będą przez Organizatora przechowywane po zakończeniu konkursu, utrwalane w żaden sposób ani udostępniane innym podmiotom.

& 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

& 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie Facebook.