Regulamin Aplikacji Mobilnej

Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

§ 1.

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie poniższe pojęcia oznaczają:

 • Administrator – podmiot udostępniający Aplikację, tj.: Spółka Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • Aplikacja – oprogramowanie udostępnione przez Administratora pod nazwą FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI dedykowane dla systemów iOS oraz Android, które po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Użytkownika pozwala na korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem tego oprogramowania;
 • Konto – indywidulane konto, które zostaje utworzone dla Użytkownika po zakończeniu procesu rejestracji w Aplikacji;
 • Magazyn – publikacja poświęcona treściom z zakresu społeczno-ekonomicznego publikowana i udostępniana w formie cyfrowej Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Prawo Autorskie – ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.);
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Serwis – portal internetowy www.fpg24.pl;
 • Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), polegająca na udostępnieniu przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji treści poświęconych szeregu dziedzinom, w szczególności takim jak finanse, ekonomia, gospodarka, prawo oraz szeroko pojętych treści marketingowych;
 • Utwór – treści udostępniane w Serwisie oraz w Aplikacji, w tym ich wybór i układ, a także treści publikowane w Magazynie stanowiące utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego;
 • Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji.
 • Użytkownik zalogowany – Użytkownik, który podczas korzystania z Aplikacji jest zalogowany na swoje Konto.

§ 2.

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności warunki korzystania z Aplikacji, prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika, zasady oraz tryb składania Reklamacji, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 3. W Aplikacji mogą być umieszczane treści reklamowe oraz inne materiały promocyjne pochodzące od Administratora bądź podmiotów z nim współpracujących.
 4. Regulamin określa ponadto zasady publikowania magazynu Administratora oraz udostępniania jego treści zainteresowanym Użytkownikom.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, począwszy od momentu rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

§ 3.

Zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi

 1. Administrator świadczy Usługę począwszy od momentu zainstalowania Aplikacji przez Użytkownika na jego urządzeniu mobilnym.
 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, gdyż Usługa polega na dostarczeniu Użytkownikowi innych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a Użytkownik poprzez zainstalowanie Aplikacji wyraża zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi i niniejszym został poinformowany przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Użytkowników, którym zostało utworzone Konto w Aplikacji Administrator świadczy usługę prowadzenia Konta od momentu pomyślnego dokonania procesu rejestracji w Aplikacji.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia Konta w Aplikacji w każdym czasie. W tym celu Użytkownik obowiązany jest poinformować Administratora o chęci usunięcia Konta drogą mailową na adres: redakcja@fpg24.pl
 5. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji, prowadzi i publikuje Magazyn poświęcony treściom z zakresu społeczno-ekonomicznego. Magazyn będzie udostępniany w części każdemu Użytkownikowi odwiedzającemu Serwis oraz Aplikację.
 6. W przypadku, jeżeli Użytkownik będzie zainteresowany otrzymaniem pełnej wersji Magazynu, obowiązany będzie do zapisania się do newslettera. Zapisanie się do newslettera polega na wskazaniu adresu e-mail Użytkownika. Pełna wersja Magazynu będzie przesyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z newslettera w każdym czasie. W tym celu Użytkownik obowiązany jest poinformować Administratora o chęci wypisania się z newslettera drogą mailową na adres: redakcja@fpg24.pl
 8. Administrator za pośrednictwem Aplikacji udostępnia Użytkownikom także Magazyn w wersji mobilnej.

 

§ 4.

Rejestracja i utworzenie konta w Aplikacji

 1. Administrator umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Aplikacji jedynie Użytkownikom, którym po dokonaniu rejestracji zostało utworzone Konto w Aplikacji, oraz którzy podczas korzystania z niej są zalogowani.

 

 1. Użytkownikowi zostaje utworzone konto w Aplikacji po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji.
 2. W celu utworzenia konta w Aplikacji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, w którym zobowiązany jest do wpisania adresu e-mail oraz do nadania hasła, którego będzie używał każdorazowo podczas logowania na konto w Aplikacji.

 

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym w celu dokończenia procesu rejestracji. Po skorzystaniu przez Użytkownika z powyższego linku zostanie utworzone Konto Użytkownika w Aplikacji.

 

 1. Użytkownik może także dokonać rejestracji przy użyciu konta Facebook, Google lub iOS.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w Aplikacji Użytkownika, który podczas korzystania z niej narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. W przypadku zachowania Użytkownika określonego powyżej Administrator przed usunięciem konta wezwie Użytkownika do zaprzestania przedmiotowego działania w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

 

 1. Usunięcie konta w Aplikacji następuje na podstawie złożonego przez Użytkownika wniosku drogą e-mailową na adres redakcja@fpg24.pl

§ 5.

Zasady odpowiedzialności i świadczenia usług przez Administratora

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Aplikacji, jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w ramach Aplikacji, w szczególności w sytuacji dokonywania modernizacji technicznej Aplikacji.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Aplikacji wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu czy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika. Administrator nie odpowiada także za szkody związane z okolicznościami niezależnymi od Administratora. W szczególności, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji, jeżeli przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji wynikają z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia oraz do przewidzenia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom w ramach świadczenia przez Administratora usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Administratora nie obowiązują, jeżeli przepisy obowiązującego prawa określają inne zasady odpowiedzialności Administratora, w szczególności przepisy szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

 

§ 6.

Prawa i obowiązki Użytkownika Aplikacji

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania w ramach korzystania z Aplikacji stosownych przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści bezprawnych, w szczególności zawierających wulgaryzmy, uważanych powszechnie za obraźliwe, pornograficznych, popierających radykalne postawy społeczne (ksenofobicznych, promujących dyskryminację ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, płeć, wyznanie itp.), a także reklamowych i promocyjnych.
 3. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Aplikacji treści i zamieszczane Utwory i związane z takimi publikacjami naruszenia praw osób trzecich.
 4. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Aplikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownikowi przysługują do tych materiałów pełne prawa, a zamieszczane materiały są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

§ 7.

Prawa autorskie

 1. Treści udostępniane w Serwisie oraz w Aplikacji, w tym ich wybór i układ, a także treści publikowane w Magazynie stanowią utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i korzystają one z ochrony przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Autorskiego.
 2. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw do Utworów.
 3. Bez zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Utworów i baz danych umieszczonych w Aplikacji wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego, w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów prawa polskiego.
 4. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie przez Użytkowników w zawartość Aplikacji, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie treści zamieszczonych w Aplikacji w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8.

Zasady zgłaszania i tryb rozpatrywania Reklamacji

 1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Aplikacji, treści zamieszczanych w Serwisie, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, powinny być przesyłane pocztą elektroniczną na adres mailowy: redakcja@fpg24.pl.
 2. Reklamacje oraz zgłoszenia (dalej jako: „Reklamacje”) dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej) oraz opis przedmiotu Reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Odpowiedź na prawidłowo zgłoszoną Reklamację udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Jeżeli rozpatrzenie Reklamacji wymaga udzielenia przez Użytkownika uzupełniających wyjaśnień lub informacji, czas rozpoznania Reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas oczekiwania przez Administratora na otrzymanie wyżej wymienionych wyjaśnień lub informacji. Ponadto, czas rozpatrzenia Reklamacji może ulec wydłużeniu, jeżeli rozpatrzenie Reklamacji nie będzie możliwe w terminie określonym w ust. 3 powyżej na skutek innych okoliczności, za które Administrator nie odpowiada.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano Reklamację, chyba że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres.
 6. Administrator jest uprawniony do pozostawienia bez rozpatrzenia Reklamacji złożonych po upływie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą takiej Reklamacji.

 

§ 9.

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego posiadającego dostęp do sieci Internet. Urządzenie do korzystania z Aplikacji powinno pracować w oparciu o systemy operacyjne Android lub iOS.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych powyżej urządzeń, oprogramowania oraz dostępu do sieci Internet.
 3. Administrator rekomenduje stosowanie przez Użytkowników oprogramowania antywirusowego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.

§10.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony w Aplikacji oraz w Serwisie.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące polityki prywatności dostępne są w oddzielnym dokumencie dostępnym w Aplikacji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, a także w przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz w innych okolicznościach, w których zmiana bądź modyfikacja Regulaminu okaże się konieczna. W każdym przypadku zmiana Regulaminu nie może skutkować naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zmieniona treść Regulaminu będzie opublikowana w Aplikacji 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami. Jednocześnie Administrator informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 grudnia 2021 r.