Klauzula informacyjna dla osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-810) przy ul. Srebrnej 16 lok. 18, e-mail: redakcja@fpg24.pl
 2. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
 1. zawarcia, realizacji i zakończenia niniejszej umowy (zamówienia) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. rozliczenie faktur lub rachunków, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy (zamówienia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. kontaktowania się z Zamawiającym i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy (zamówienia) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy (zamówienia).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. banki, sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.
 3. Podanie danych osobowych osób reprezentujących zamawiającego jest warunkiem umownym i koniecznym w celu zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).
 4. W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem zamawiającego, podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Panią/Panem, a Zamawiającym i jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy (zamówienia).
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Zamawiającego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: redakcja@fpg24.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.