fbpx
Strona głównaArchiwumNowe terminy: fiskus daje więcej czasu podatnikom

Nowe terminy: fiskus daje więcej czasu podatnikom

-

W ramach uchwalonej 31 marca 2020 r. ustawy antykryzysowej (ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, przedłużone zostały liczne terminy podatkowe oraz związane ze sprawozdawczością finansową firm.

Zeznania podatkowe

Przede wszystkim Ministerstwo Finansów w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 wydłużyło termin składania zeznania rocznego przez osoby prawne CIT-8. Zamiast do końca marca, zeznanie można będzie składać do 31 maja 2020 r. W przypadku organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – termin złożenia zeznania CIT-8 wydłużono jeszcze bardziej, bo do 31 lipca.

Więcej czasu na złożenie zeznania mają także podatnicy PIT. Zamiast do końca kwietnia, zeznanie można będzie składać do końca maja, czyli w praktyce do poniedziałku 1 czerwca (31 maja to niedziela).

Zaliczki i podatek

Nowe przepisy wprowadzają także prolongatę terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r. Przesunięcie terminu dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników oraz pobieranych przez płatnika zaliczek od świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zleceni i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

Na 20 lipca 2020 r. przesunięty został natomiast termin zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 r.

Schematy podatkowe

Zmiana terminów dotyczy także wszystkich zobowiązanych do informowania o schematach podatkowych (tzw. MDR). Terminy związane z raportowaniem schematów do Szefa KAS zawieszone są od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Zmiany dotyczą m.in. przesyłania informacji MDR-1, MDR-3 i MDR-4 oraz zawiadomienia MDR-2. Zasady te odnoszą się zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych).

Ceny transferowe

Więcej czasu dostały także podmioty powiązane zobligowane do składania informacji o cenach transferowych (TP-R). Na złożenie informacji o cenach transferowych, podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i trwał krócej niż 12 miesięcy, mieli dotychczas 9 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego. Teraz termin ten przedłużono do 30 września 2020 roku. Jest zatem taki sam, jak dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (taki termin mają podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się 1 stycznia 2019 r.). Rok 2020 jest pierwszym w którym podatnicy muszą złożyć TP-R.

Rozliczenia z podmiotami zagranicznymi

Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. minister finansów wydłużył czas na złożenie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski (ITF-2R). Podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. informację powinni złożyć do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Dotychczas przepisy przewidywały, że informację należy złożyć do 31 marca za rok poprzedni

Rozporządzeniem minister finansów wydłużył czas na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Termin upływający w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. do sporządzenia i przesłania informacji, został wydłużony do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który jest sporządzana. Dotychczas firmy musiały przesyłać informację w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. A zatem firmy których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 roku miały dotychczas czas na jej przesłanie do 31 marca 2020 roku.

Sprawozdawczość finansowa

O dwa lub trzy miesiące, w zależności od typu jednostek, zostaną wydłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych. To rozwiązanie uwzględnia też potrzeby odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań. I tak np. upływający 31 marca 2020 roku termin sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego przesunięty został na 30 czerwca 2020 roku. Termin złożenia w formie elektronicznej sprawozdania finansowego przez osoby fizyczne został przesunięty z 30 kwietnia na 31 lipca 2020 roku. Termin udostępnienia sprawozdania finansowego i wyników badania sprawozdania uprawnionym organom przesunięto z 15 czerwca na 15 września 2020 roku. Badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego zamiast do 30 czerwca, ma się teraz zakończyć do 30 września 2020 roku. Termin złożenia sprawozdania finansowego podatników CIT w urzędzie skarbowym przesunięto natomiast z 10 lipca na 10 października 2020 roku. Czas na złożenie sprawozdania do KRS wydłużono do 15 października 2020 r. (dotychczas 15 lipca)

Wpłata na rachunek spoza wykazu VAT

Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty nie w 3 dni, a 14 dni. Od 2020 roku dokonanie płatności należności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego dotyczącej transakcji na kwotę̨ powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie naraża podatnika na negatywne konsekwencje podatkowe (brak możliwości zaliczenia do kosztów oraz odpowiedzialność solidarna).

Nowe przepisy

Przesunięte w czasie są także terminy wejścia w życie niektórych nowych rozwiązań podatkowych. I tak 1 lipca 2020 r. zamiast 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Równocześnie od lipca zamiast od kwietnia zostanie również zmieniony sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT. Nowe przepisy przewidują odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015 dotyczy usług).

1 lipca 2020 r. zamiast 1 kwietnia zacznie obowiązywać obowiązek składania nowego JPK_VAT przez dużych podatników (nowy plik kontrolny zastąpi miesięczne i kwartalne deklaracje VAT). Ustawa antykryzysowa wprowadza możliwość odstąpienia przez przedstawicieli fiskusa od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP VAT. Dotychczas przepisy przewidywały 500 zł kary za każdy stwierdzony błąd w JPK. Kara miała być nakładana automatycznie po stwierdzeniu każdej, nawet najmniejszej pomyłki.

Do końca grudnia przedłużono również zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej (dotychczas był on zawieszony do końca czerwca).

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również