fbpx
Strona głównaArchiwumTym razem łatwiej o pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tym razem łatwiej o pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

-

Najpopularniejszym konkursem NCBR jest konkurs o nazwie „Szybka ścieżka”, adresowany zarówno do MŚP, jak i dużych firm. Na ten konkurs dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence i spoza województwa mazowieckiego, przeznaczony został budżet 50 mln złotych. Nabór wniosków zaczyna się 14 lutego i potrwa do 30 września. Mogą wziąć w nim udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych). Liderem konsorcjum musi być jednak przedsiębiorstwo.
Konkurs został podzielony na cztery rundy. Rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych kwalifikowane będą projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa, ale także ich konsorcja (również z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV – trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca – na dofinansowanie mogą liczyć projekty realizowane przez małe i średnie firmy, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

Po raz pierwszy przeprowadzono dokładnie przemyślaną alokację pieniędzy na poszczególne rundy: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

Kryterium punktowe

– W tej edycji konkursu „Szybka ścieżka” wprowadziliśmy kilka usprawnień. kryteria dopuszczają o wiele szerszy zakres możliwości poprawy projektu w trakcie oceny. Wnioskodawca będzie też mógł poprawić wniosek w kryteriach do tej pory niepoprawialnych. Przebudowaliśmy strukturę kryteriów i zredukowaliśmy ich liczbę. Najistotniejsze elementy oceny skoncentrowano w kryteriach punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników). Znacznie skróciliśmy też sam opis kryteriów – dowiadujemy się w Zespole Prasowym NCBR.
Ważną zmianą jest wyodrębnienie nowego kryterium punktowanego „Istota projektu”. Połączono w nim wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu.

To nowe kryterium ma pozwolić lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz może też być wskazówką dla wnioskodawcy na etapie pisania wniosku, jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat.

1,2 mld zł do podziału

Odpowiadając na stronie internetowej ncbr.gov.pl na kilka prostych pytań, firma może ocenić, czy jej projekt w ogóle się nadaje i czy ma szansę na dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą korzystać także z bezpłatnej aplikacji umożliwiającej zaplanowanie budżetu i pomagającej w określeniu, do jakich kategorii konkretny wydatek przypisać.

W tym roku do podziału przez firmy jest 1,2 mld zł. Otrzymać je mogą przedsiębiorstwa, które potrzebują dofinansowania do badań i rozwoju własnych pomysłów. Każdego roku NCBR nie tylko systematycznie upraszcza procedury, ale organizuje też liczne spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, wyjaśniając, na co i kto może dostać pieniądze.

Jakie formalności po drodze?

Procedura samego konkursu jest maksymalnie transparentna. Obejmuje ocenę formalną wniosku o dofinansowanie oraz ocenę merytoryczną, przy czym w niektórych programach występuje jeden etap oceny, tzn. ocena formalno-merytoryczna poprzedzona wstępną weryfikacją poprawności wniosku. W każdym z tych przypadków wnioskodawca otrzymuje od NCBR informację o wyniku tej oceny wraz z uzasadnieniem. Jeśli jest to ocena negatywna, firma otrzymuje także pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Wnioskodawca uczestniczący w danym konkursie ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny wniosku.

Po otrzymaniu informacji dotyczącej przyznania dofinansowania firma musi dostarczyć NCBR wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, oczywiście zgodne z wymogami każdego konkursu. Na tym etapie, w części programów, NCBR przeprowadza techniczną weryfikację wniosku, która nie stanowi elementu procedury oceny, a wynika w szczególności z rekomendacji ekspertów, sformułowanych podczas oceny projektu. W trakcie tej weryfikacji badane są m.in. zgodność proponowanych wydatków z katalogiem kosztów możliwych do objęcia wsparciem, prawidłowość przypisania kosztów do odpowiednich kategorii, prawidłowość opisu kamieni milowych, czy też adekwatność zaplanowanych wydatków. Całość kończy się podpisaniem umowy, która niesie ze sobą prawa i zobowiązania dla obu stron.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również